Regulamin HotSpot
Wszystkich użytkowników KosMAN Public HotSpot obowiązuje niniejszy Regulamin:

1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Politechnika Koszalińska. Usługa jest oparta na infrastrukturze Miejskiej Sieci Komputerowej KosMAN. Siecią zarządza bezpośrednio Ośrodek Administracji KosMAN (NOC KosMAN) - tel. 3478-198, fax 3478-196, e-mail hotspot@kosman.pl.

2. Gwarantowany jest całodobowy dostęp do internetu w następujących lokalizacjach:
  a) Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki (ul. Partyzantów 17, parter)
  b) Wydział Elektroniki i Informatyki (ul. Śniadeckich 2, bud. A, parter i I piętro)
  c) aule PK (ul. Śniadeckich 2, bud. B, parter i I piętro)
  d) plac przed głównym wejściem do PK (ul. Śniadeckich 2)
  e) Rynek Staromiejski (przed Ratuszem)
Nie jest gwarantowany dostęp poza w/w lokalizacjami.

3. Politechnika Koszalińska nie pobiera opłat za korzystanie z punktów dostępowych.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. SSID wszystkich punktów HotSpot to: KosMAN Public HotSpot. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

5. Ośrodek Administracji KosMAN nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.

6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

7. Przepływność dostępna dla użytkowników nie jest ograniczona.

8. Wszystkie działania użytkowników są na bieżąco monitorowane i archiwizowane.

9. Dostęp do internetu nie ma charakteru komercyjnego.

10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
  b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli i in.)
  c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
  d) korzystanie z aplikacji p2p
  e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
  f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot
  g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
  Decyzję o odcięciu uzytkownika podejmuje dyżurny administrator NOC KosMAN po analizie jego działania w sieci. Decyzja administratora nie podlega negocjacji.

11. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

12. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

13. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

© 2oo4-2oo6 CI WEiI